Selecteer een pagina

Handleiding mijnadmini.nl

INHOUD

1       Inleiding

2       Beheer administratie

2.1         Het inrichten van de eigen administratie met de demo-administratie als basis.

2.1.1          Administratie gegevens

2.1.2          Hoofdverdichtingen, Verdichtingen en Grootboekrekeningen

2.1.3          Inrichten van de Dagboeken

2.2         Overige instellingen

2.2.1          Instellen van maskers

3       Relaties

3.1         Debiteuren

3.2         Crediteuren

4       Boekingen

4.1         Bankboek

4.2         Kasboek

4.3         Inkoopboek

4.4         Verkoopboek

4.5         Memoriaal

4.6         Importeren bankbestand

4.7         Verwerken bankmutaties

4.7.1          Importeren

4.7.2          Mutaties toekennen

5       Factureren

5.1         Invoeren Factuurregels

5.2         Factureren

5.3         Import factuurregels

5.4         Herinneringen / aanmaningen versturen met mijnadmini:

5.4.1          Herinneringsteksten instellen

5.4.2          Interval aanmaningen instellen

5.4.3          Aanmaningen genereren

5.5         Factuur lay-outs instellen

6       De overzichten

6.1         Debiteurenoverzicht

6.2         Crediteurenoverzicht

6.3         Grootboek

6.4         Balans

6.5         Kolommenbalans

6.6         Journaalposten

6.7         BTW-aangifte

6.8         ICP overzicht

7       Import/Export

 

1         Inleiding

Welkom bij mijnadmini! Na het inloggen heeft u in de menubalk boven de volgende opties:

 • Beheer Administratie
 • Relaties
 • Boekingen
 • Factureren
 • Overzichten
 • Import/Export

In de volgende hoofdstukken worden deze opties behandeld.

2         Beheer administratie

Het inrichten van de administratie op basis van de standaard ingerichte demoadministratie.
Het enige wat nog moet gebeuren zijn het invoeren van de eigen gegevens, zoals bijv. NAW en bankgegevens.

2.1       Het inrichten van de eigen administratie met de demo-administratie als basis.

Voor de eigen administratie moeten in ieder geval een aantal instellingen aan de eigen situatie worden aangepast:

 • Administratiegegevens & Factuurlay-out
 • Grootboekrekeningen
 • Dagboeken

2.1.1        Administratie gegevens

Kies voor: Beheer Administratie > Administraties

Het keuzescherm met uw administratie(s) verschijnt. Klik op de administratie waarvoor u de gegevens wilt wijzigen. Pas de te wijzigen velden aan:

 

Administratiecode Uitgegeven door MijnAdmini, deze is niet wijzigbaar.
Omschrijving Hier de naam van het bedrijf invullen, deze verschijnt op overzichten en wordt overgenomen bij de bedrijfsgegevens op de factuurlay-out(s).
Email Komt op factuur lay-out, mag afwijken van inlog email.
KvK Komt op factuur lay-out.
BTW Komt op factuur lay-out.
IBAN Komt op factuur lay-out.
BIC Komt op factuur lay-out.
Std. Betaaltermijn in dagen Wanneer bij de stamgegevens van een debiteur (klant) geen betaaltermijn wordt ingevuld dan wordt deze waarde als standaardwaarde gekozen bij facturatie.
Interval aanmaningen in dagen Minimaal aantal dagen dat tussen 2 aanmaningen zit.
Lengte grootboekrekeningnummers default 4
Opmaak debiteurennr default, default waarde wordt bij ingeven debiteur voorgesteld, maar kan van afgeweken worden
Opmaak crediteurennr default, idem als debiteur
NAW NAW gegevens van het bedrijf, komt o.a. op de factuurlay-outs.
Post NAW NAW gegevens van het postadres.
Factuurlay-out instellen bij nieuwe administratie wordt default lay-out ingesteld.

 

2.1.2        Hoofdverdichtingen, Verdichtingen en Grootboekrekeningen

De menuopties Hoofdverdichtingen, Verdichtingen en Grootboekrekeningen vormen een samenhangend geheel. Iedere grootboekrekening hoort bij een verdichting, iedere verdichting hoort bij een hoofdverdichting.

 

Bij iedere hoofdverdichting moet worden aangegeven of deze hoort bij de balans of de resultatenrekening. De uiteindelijke hoofdverdichting waaronder een grootboekrekening valt bepaalt daarom of een grootboekrekening een balans- of een resultatenrekening is.

2.1.3        Inrichten van de Dagboeken

Kies voor: Beheer Administratie > Dagboeken

Alle ingevoerde boekingen worden door mijnadmini in een van de dagboeken geplaatst.

In de standaard administratie zijn 6 dagboeken aanwezig:

 • Kasboek, bevat de kasmutaties
 • Bankboek, bevat de bankmutaties
 • Inkoopboek, bevat de inkoopfacturen
 • Verkoopboek, bevat de verkoopfacturen (de verkoopboekingen worden automatisch gemaakt vanuit de facturatie).
 • MEMO, het memoriaal bevat de boekingen die niet thuishoren in een van bovenstaande dagboeken
 • SYS, een dagboek, van het type memoriaal, dat de beginbalans bevat na een jaarovergang.

 

Bij het alle dagboeken staan default waarden ingesteld. De volgende velden moeten of kunnen eventueel worden aangepast:

 

Kasboek

Omschrijving: Kan worden aangepast naar eigen inzicht.

Opmaak boekstuk: Raadpleeg voor deze optie hoofdstuk 2.2.1: Instellen van maskers.

Rekening: Dit is de rekening waaraan dit dagboek is gekoppeld, dus de automatische tegenrekening voor al uw boekingen in dit dagboek. De gekoppelde rekening is de standaard rekening voor Kas: rekening 1000. Heeft u in uw administratie een ander grootboekrekeningnummer voor kas dan kunt u dit hier opgeven.

 

Bankboek

Omschrijving: kan worden aangepast naar eigen inzicht.

Opmaak boekstuk: Raadpleeg voor deze optie hoofdstuk 2.2.1: Instellen van maskers.

Rekening: Dit is de rekening waaraan dit dagboek is gekoppeld, dus de automatische tegenrekening voor al uw boekingen in dit dagboek. De gekoppelde rekening is de standaard rekening voor bank: rekening 1100. Heeft u in uw administratie een ander grootboekrekeningnummer voor bank dan kunt u dit hier opgeven.

Tegenrekening: Bij de tegenrekening geeft u het rekeningnummer op dat standaard wordt gekozen voor alle automatisch ingelezen bankmutaties. (Momenteel wordt het inlezen van bankmutaties vernieuwd en zal mijnadmini binnenkort bankmutaties beter herkennen en komen met boekingsvoorstellen).

Eigen rekeningnummer (in bestand): Hier moet het eigen IBAN-nummer worden ingesteld. Dit ter controle van aangeboden importbestanden, hiermee wordt voorkomen dat bij meerdere bankdagboeken mutaties in het verkeerde bankdagboek worden geïmporteerd.

Import-formaat: Kies hier het importformaat van de uw bankbestanden voor dit dagboek. Staat uw bank of uw importformaat er niet bij neemt u dan contact op met onze support.

 

Inkoopboek

Omschrijving: kan worden aangepast naar eigen inzicht.

Opmaak boekstuk: Raadpleeg voor deze optie hoofdstuk 2.2.1: Instellen van maskers.

Rekening: Dit is de rekening waaraan dit dagboek is gekoppeld, dus de automatische tegenrekening voor al uw boekingen in dit dagboek. De gekoppelde rekening is de standaard rekening voor het inkoopdagboek: rekening 1600 Crediteuren. Heeft u in uw administratie een ander grootboekrekeningnummer voor Crediteuren dan kunt u dit hier opgeven.

 

Verkoopboek

Omschrijving: kan worden aangepast naar eigen inzicht.

Opmaak boekstuk: Raadpleeg voor deze optie hoofdstuk 2.2.1: Instellen van maskers.

Rekening: Dit is de rekening waaraan dit dagboek is gekoppeld, dus de automatische tegenrekening voor al uw boekingen in dit dagboek. De gekoppelde rekening is de standaard rekening voor het verkoopdagboek: rekening 1300 Debiteuren. Heeft u in uw administratie een ander grootboekrekeningnummer voor Debiteuren dan kunt u dit hier opgeven.

 

Memoriaal

Omschrijving: kan worden aangepast naar eigen inzicht.

Opmaak boekstuk: Raadpleeg voor deze optie hoofdstuk 2.2.1: Instellen van maskers.

 

 

2.2       Overige instellingen

2.2.1        Instellen van maskers

Op diverse plaatsen binnen mijnadmini kunt u de opmaak van nummers opgeven. Het kan hierbij gaan om bijv. relatienummers (debiteuren, crediteuren), factuurnummers of boekstuknummers.

De opmaak van al deze nummers stelt u in met behulp van ‘maskers’. Bij deze maskers kunt u gebruik maken van zogenaamde jokertekens:

# – staat voor een numeriek teken

&& – staat voor jaartal

@@ – staat voor periode

A-Z – Deze letters worden letterlijk overgenomen

 

Enkele voorbeelden:

Soort nummer Masker Wordt weergegeven als
Debiteurennummer D##### D00001
Crediteurennummer C-#### C-0001
Factuurnummer V@@&&### V1801001

 

 

3         Relaties

In het menu Relaties heeft u de keuzes:

 • Debiteuren (klanten)
 • Crediteuren (leveranciers)

Bij deze menuopties kunt u de stamgegevens van uw klanten en leveranciers vastleggen.

3.1       Debiteuren

Kies voor Relaties > Debiteuren

Een lijst van de reeds bestaande debiteuren verschijnt.

 

Wanneer u de vaste gegevens (stamgegevens) van een debiteur wilt bewerken kiest u een van de debiteuren door op de betreffende regel te klikken. Deze stamgegevens worden o.a. gebruikt op de factuur-lay-out.

 

Bijzondere aandacht voor het veld Betaaltermijn in dagen. Als u deze optie invult overschrijft u voor deze debiteur de standaard betalingstermijn van deze administratie. U kunt dus voor iedere debiteur afzonderlijk de betaaltermijn instellen. Wanneer u het veld leeg laat dan wordt de standaard waarde gebruikt die is vast gelegd bij Beheer Administratie > Administraties > Std. Btaaltermijn (in dagen).

 

3.2       Crediteuren

Kies voor Relaties > Crediteuren

Een lijst van de reeds bestaande crediteuren verschijnt.

 

Wanneer u de vaste gegevens (stamgegevens) van een crediteur wilt bewerken kiest u een van de crediteuren door op de betreffende regel te klikken.

 

4         Boekingen

Via het menu boekingen kunnen boekingen worden verricht in de volgende dagboeken:

 • Bankboek
 • Kasboek
 • Inkoopboek
 • Verkoopboek
 • Memoriaal

Daarnaast is er de menukeuze:

 • Importeren bankbestand

 

4.1       Bankboek

Mutaties in een bankboek kunnen handmatig worden ingebracht. Wanneer u bankiert bij een van de bekende Nederlandse banken is het handiger om de bankmutaties automatisch te laten inlezen (zie paragraaf 4.6 Importeren bankbestand)

 

4.2       Kasboek

In dit dagboek worden de kasmutaties vastgelegd. De standaard tegenrekening van dit dagboek is de rekening kas.

 

 

4.3       Inkoopboek

In dit dagboek worden de inkoopfacturen vastgelegd. De standaard tegenrekening van dit dagboek is de rekening crediteuren.

 

4.4       Verkoopboek

De boekingen in het verkoopboek worden gegenereerd vanuit de facturatie. Zie hiervoor hoofdstuk 5 Factureren.

4.5       Memoriaal

Het memoriaal is bestemd voor alle boekingen die niet in een van de andere dagboeken thuishoren. Denk hierbij aan het maken van correctieboekingen, het boekingen van afschrijvingen etc. In tegenstelling tot de andere dagboeken is er geen vaste tegenrekening. Er zal dus een bedrag debet en hetzelfde bedrag credit moeten worden geboekt om een ‘sluitende’ boeking te krijgen.

 

4.6       Importeren bankbestand

Met deze menukeuze kan een bankbestand worden geïmporteerd. Als er meerdere bankboeken zijn ingericht verschijnt er een tussenscherm waarin u moet kiezen in welk van de bankboeken u een import wilt doen van mutaties. Nadat u uw keuze heeft gemaakt of als er maar één bankboek is gedefinieerd verschijnt het importscherm.

 

In dit scherm selecteert u het gedownloade bankbestand. U geeft aan van welke data u de mutaties wilt importeren.

 

De meeste banken onthouden bij de downloadfiles tot welke datum er de laatste keer is gedownload. De nieuwe download zal dus alleen nieuwe mutaties bevatten. Dit betekent dat u in principe bij elke download in mijnadmini’s importvenster als mutatiedata 01-01 t/m 31-12 van het actieve boekjaar kunt kiezen. Elke download zal dan immers alleen unieke mutatieregels bevatten.

 

Na het importeren verschijnt er een scherm met een verwerkingsverslag. Hierin wordt getoond of alle records zijn geïmporteerd of dat er fouten zijn opgetreden.

 

Wanneer het importeren is geslaagd dan zijn de mutaties daarna te zien in het betreffende bankboek. Standaard wordt bij alle boekingen als tegenrekening de import-tussenrekening ingevuld. Dit maakt de boeking sluitend. Zolang echter deze standaard tussenrekening bij een bankmutatie is ingevuld zal bij de status een oranje vinkje te zien zijn. Dit betekent dat de tegenrekening nog op de juiste grootboekrekening moet worden geplaatst. Is de tegenrekening gewijzigd en de boeking sluitend dan zal er een groen vinkje verschijnen ten teken dat de boeking volledig is.

 

4.7       Verwerken bankmutaties

De optie Verwerken bankmutaties wordt gebruikt om bankmutaties (rekeningafschriften) te importeren en in te boeken. Dit proces bestaat uit de volgende stappen:

 • Importeren in ‘werkbakje’
 • Mutaties toekennen aan grootboekrekeningen/debiteuren/crediteuren
 • Doorzetten naar bankboek

4.7.1        Importeren

Kies Boekingen > Verwerken bankmutaties.

Het volgende scherm verschijnt:

Zijn er meerdere bankboeken aanwezig dan kan bij Bankboek het juiste bankboek worden gekozen.

Met de knop ‘Bestand kiezen’ kan het in te lezen bestand worden geselecteerd.

Wanneer het bestand het juiste inleesformaat heeft dan worden de mutaties geïmporteerd en verschijnt het volgende scherm:

 

4.7.2        Mutaties toekennen

Alle geïmporteerde bankmutaties worden automatisch geboekt met als tegenrekening de rekening ‘tussenrekening import mutaties’, zoals gedefinieerd in het bankdagboek (Beheer administratie > Dagboeken). In het bankboek kunt u door een van de mutaties te kiezen en vervolgens op de detailregel te klikken de juiste grootboekrekening aan een mutatie koppelen.

5         Factureren

Het factureren in mijnadmini bestaat uit 2 stappen:

 • Het invoeren (of importeren) van factuurregels.
 • Het genereren van de facturen.

5.1       Invoeren Factuurregels

Met het invoerscherm voor factuurregels kunt u uw verkopen of verleende diensten vastleggen als factuurregel. Geef bij iedere regel de gewenste grootboekrekening op.

 

5.2       Factureren

De tweede stap van het factureringsproces is het daadwerkelijke factureren.

Kies hiervoor Factureren > Factureren

Selecteer de regels van 1 debiteur die u wilt factureren. Kies voor OK. Er wordt een overzicht getoond van de factuur details. Kies voor afdrukken. Het afdrukvoorbeeld verschijnt. Door een printer te kiezen wordt de factuur afgedrukt. Door voor wijzigen te kiezen kunt u er eventueel voor zorgen dat de factuur als pdf wordt gegenereerd. U kunt dan kiezen voor opslaan en de map kiezen waar u de pdf wilt bewaren.

 

Let op: Soms ziet u geen printvoorbeeld verschijnen. Dit komt meestal doordat de pop-ups in uw browser geblokkeerd staan.

Zorg er ook voor dat de kop- en voetteksten uit staan in uw printvoorbeeld. (Ga op het printscherm naar instellingen en haal het vinkje weg bij kop- en voetteksten)

 

5.3       Import factuurregels

Deze menuoptie is alleen zichtbaar als u hiervoor geautoriseerd bent. Met deze optie kunt u factuurregels inlezen vanuit een .csv bestand (gemaakt met bijvoorbeeld Excel). Indien u van deze (gratis) optie gebruik wilt maken dan sturen wij u een voorbeeld bestand dat u als basis kunt gebruiken voor het importeren van factuurregels.

 

5.4       Herinneringen / aanmaningen versturen met mijnadmini:

 

5.4.1        Herinneringsteksten instellen

Kies in het menu Factureren > Aanmaningen setup.

Klik op een van de bestaande Aanmaningsteksten, om deze te wijzigen, of kies voor Toevoegen.

Het dialoogvenster Wijzigen Aanmaningsteksten verschijnt. Geef op vanaf welke aanmaning de tekst gaat gelden en geef een koptekst op, bijv. Herinnering, Aanmaning of Laatste aanmaning etc. Typ vervolgens de Tekstblokken voor de inleidende tekst en de slot tekst en kies voor Opslaan.

 

5.4.2        Interval aanmaningen instellen

Hiermee geeft u het aantal dagen aan die u wilt aanhouden tussen 2 aanmaningen. Dit is belangrijk om een eventuele nieuwe aanmaningsdatum te kunnen berekenen. De standaardwaarde is 8 dagen. Wanneer u deze waarde wilt wijzigen kiest u voor Beheer Administratie > Administraties. Geef bij het veld Interval aanmaningen (in dagen) de gewenste waarde op.

 

5.4.3        Aanmaningen genereren

Kies in het menu Factureren > Aanmaningen sturen.

Het dialoogvenster Aanmaningen versturen verschijnt. De lijst geeft alleen debiteuren weer met één of meerdere openstaande facturen.

Geef de peildatum op, dit is de datum tot wanneer u de betalingen verwerkt heeft in uw administratie (standaard wordt de huidige datum ingevuld).

 

De kolom laatste aanmaning geeft met een kleur aan of er bij die debiteur een nieuwe aanmaningsdatum is bereikt.

Rood geeft aan dat er facturen zijn waarvan de (nieuwe) aanmaningsdatum is bereikt. Dit is het geval wanneer er nog niet eerder een aanmaning is verstuurd en de vervaldatum is verstreken óf wanneer de aanmaningsinterval is verstreken sinds de vorige aanmaning.

Groen geeft aan dat de vervaldatum van de oudste openstaande factuur nog niet is bereikt óf dat er sowieso geen openstaande facturen de vervaldatum bereikt hebben.

 

Kies een debiteur waarnaar u een herinnering wilt verzenden door op de regel te klikken. Een vervolgscherm met openstaande facturen verschijnt, uitgesplitst in vervallen en nog niet vervallen facturen. Afhankelijk van welke aanmaning verstuurd wordt verschijnen de corresponderende aanmaningsteksten. U kunt, na eventueel de dagtekening gewijzigd te hebben, nu de aanmaning afdrukken of als pdf opslaan.

5.5       Factuur lay-outs instellen

Kies in het menu Beheer > Formulier lay-outs.

In de nieuwe versie van mijnadmini zijn de factuur-lay-outs flexibel geworden. Standaard wordt er 1 lay-out meegeleverd. Gebruikers kunnen zelf meerdere lay-outs toevoegen of de standaard lay-out aanpassen.

5.5.1        Toevoegen nieuwe lay-out.

Kies Toevoegen en vul op het pop-up scherm de formuliersoort ‘factuur’, de naam en een omschrijving in. Kies vervolgens voor opslaan. In de lijst met formulieren ziet u nu de nieuw toegevoegde lay-out staan, deze moet nu verder gedefinieerd worden. Zie hoofdstuk 5.5.2 Wijzigen lay-out.

 

5.5.2        Wijzigen lay-out

Klik op de factuurlay-out die u wilt wijzigen. Er verschijnt nu een dialoogvenster met 3 tabbladen, nl.: Kopgegevens, Factuurregels en Vrije teksten.

Kopgegevens:

Standaard staat de oriëntatie op ‘staand’ voor een staande lay-out, met de bijbehorende standaard instellingen voor positie, font, etc. voor de diverse ‘blokken’ op de factuur.

Wanneer u wilt wijzigen naar een liggende lay-out, dan klikt u op ‘liggend’ en vervolgens onderaan op de knop ‘standaard waardes’, dan worden de standaard waardes voor een liggende factuur ingevuld.

De kop van de factuur bestaat uit de volgende blokken:

 • Factuuradres (NAW van de debiteur)
 • Bedrijfsgegevens (NAW, etc. van uw eigen bedrijf)
 • Factuurtitel – 1 (De tekst FACTUUR, deze kunt u aanpassen in bijv. Rekening, Creditfactuur etc.)
 • Factuurtitel – 2 (Tekstblok met factuurnummer, debiteurennummer, factuurdatum en BTW nummer client)
 • Logo

Voor elk van deze blokken kunt u de positie vastleggen in millimeters gerekend vanaf resp. linkerkant en bovenkant van het papier. Voor de tekstblokken kunt u ook lettertype, grootte en opmaak opgeven.

Voor het logo stelt u de hoogte van het logo in en kiest u het logo-bestand (jpeg, png, bmp of gif)

Factuurregels:

Op het tabblad factuurregels bepaalt u de positie van het factuurregelblok en het blok met de factuur totalen (Subtotaal, BTW en Totaal). Ook hier kunt u weer lettertype, grootte en opmaak opgeven. Op dit tabblad kunt u van de factuurregelkolommen de afzonderlijk breedtes instellen. Het totaalregels-blok wordt automatisch uitgelijnd met de totaalkolom van een factuurregel, u kunt voor het totaalregels-blok dus alleen de positie vanaf de bovenrand van het papier opgeven.

Vrije teksten:

Op het tabblad Vrije teksten kunt u 3 vrije tekstblokken definiëren. Standaard staat er in de eerste vrije tekst de slottekst van de factuur, met daarin de betaalgegevens.

In alle teksten kunnen ‘variabelen’ worden opgenomen. Deze variabelen worden bij het afdrukken vervangen door de corresponderende waarden. De te gebruiken variabelen zijn:

${bedrijfsNaam} De eigen bedrijfsnaam zoals gedefinieerd bij Beheer > Administraties
${vervalDatum} De vervaldatum van de factuur.
${bedrijfsIbanNr} De eigen bankrekening (IBAN) zoals gedefinieerd bij Beheer > Administraties

Behalve variabelen kunt u ook de volgende html codes gebruiken:

<B> en </B> Voor het vet maken van een stuk tekst, bijv:
betalen <B>voor</B> de vervaldatum wordt:
betalen voor de vervaldatum
<BR> Voor een sprong naar de volgende regel.
<U> en </U> Voor het onderstrepen van een stuk tekst.

U kunt de vrij tekstblokken ook gebruiken om tijdelijk een boodschap op uw factuur te plaatsen, bijv. een tijdelijke actie, kerstgroet of nieuwjaarswens.

6         De overzichten

In mijnadmini kunnen diverse overzichten worden opgeroepen via het menu ‘Overzichten’:

 • Debiteurenoverzicht
 • Crediteurenoverzicht
 • Grootboek
 • Balans
 • Kolommenbalans
 • Journaalposten
 • BTW aangifte
 • ICP overzicht

 

6.1       Debiteurenoverzicht

Het Debiteurenoverzicht genereert een overzicht van de klanten met een openstaand saldo. Er kan eventueel een periodefilter worden ingesteld. Zo kan gemakkelijk het debiteurensaldo op een bepaalde datum worden bekeken bijvoorbeeld per einde van het afgelopen boekjaar. Wordt ook de keuze ‘Toon inclusief nul-saldi’ aangevinkt dan worden ook de klanten zonder openstaand saldo getoond. Dit is handig indien u de historie van een debiteur wilt bekijken.

 

Door op een debiteur te klikken worden alle bij die debiteur behorende facturen getoond. Op elk van deze facturen kan weer worden doorgeklikt naar alle mutaties op die factuur en vervolgens nog naar de uiteindelijke geboekte journaalpost van die mutatie.

 

Om het juiste actuele saldo te kunnen zien moeten uiteraard alle betalingen zijn verwerkt.

6.2       Crediteurenoverzicht

Idem als het debiteurenoverzicht maar nu het overzicht van de leveranciers i.p.v. de klanten.

6.3       Grootboek

Bij de optie Grootboek kunt u van een of meerdere grootboekkaarten de mutaties afdrukken. Op het scherm verschijnt een overzicht van het rekeningschema. U kunt de gewenste rekeningen aanvinken, de periode invullen waarvan u de mutaties wilt zien en vervolgens kiezen voor afdrukken.

 

Wanneer u kiest voor een verdichting, dan worden alle grootboekrekeningen die behoren bij die verdichting getoond in het overzicht. Hetzelfde geldt voor het kiezen van een hoofdverdichting.

6.4       Balans

Het overzicht balans geeft een overzicht per boekjaar van de Balans en/of de Resultatenrekening.

U kunt ook kiezen voor andere jaren dan het huidige boekjaar. Standaard worden alleen de rekeningen waarop geboekt is getoond. Door deze optie ‘uit’ te vinken worden in het overzicht alle grootboekrekeningen getoond.

6.5       Kolommenbalans

Met het overzicht ‘Kolommenbalans’ wordt op het scherm meteen een kolommenbalans gegenereerd. De kolommenbalans wordt gegenereerd met een aantal voor-ingestelde filters. Standaard worden de rekeningen zonder beginsaldo of mutaties weggelaten. Wanneer als startdatum de eerste dag van een boekjaar wordt ingegeven kan er gekozen worden om de beginbalans niet mee te nemen, dan worden dus alleen de mutaties over die periode weergegeven. Wanneer de startdatum ongelijk is aan 1 januari wordt de beginbalans altijd uitgesloten, dus niet meegenomen in het overzicht.

 

De kolommenbalans bevat de volgende kolommen:

Beginbalans De bedragen van de balans die zijn meegenomen uit het vorige boekjaar na het uitvoeren van de jaarovergang.
Mutaties De totalen van alle mutaties, zowel van de debet- als creditzijde
Proefbalans Samentelling van beginbalans + alle mutaties, zowel van de debet- als creditzijde.
Saldibalans Saldi van de proefbalans, dus debet en credit gesaldeerd.
Resultatenrekening Totalen van alle rekeningen die behoren tot de resultatenrekening
Eindbalans Totalen van alle rekeningen die behoren tot de balans

 

6.6       Journaalposten

U kiest ‘Journaalposten’ als u een overzicht wilt zien van alle journaalposten van de gekozen administratie. Door handig gebruik te maken van de filters kunt u dit overzicht gebruiken om alle journaalposten te zien van bijvoorbeeld één dagboek, maar ook van bijvoorbeeld een mutatie.

6.7       BTW-aangifte

Met de keuze BTW-aangifte wordt de BTW-aangifte gegenereerd. Bij het openen van het scherm is de BTW-aangifte over periode 1 zichtbaar. Kies zelf de periode voor het BTW overzicht. Wordt er BTW aangifte per maand gedaan kies dan bij Periode VAN en bij T/M voor dezelfde periode. Bij aangifte per kwartaal begin en eindmaand van het betreffende kwartaal kiezen. Dus bijvoorbeeld 4 t/m 6 voor het 2e kwartaal (april t/m juni). Door na het invullen van de juiste periodes te kiezen voor de knop ‘Toon overzicht’ wordt het overzicht bijgewerkt en kunnen de bedragen overgenomen worden op het eigen BTW formulier. Het overzicht wordt gesloten met de knop ‘Afsluiten’ of met het kruisje rechtsboven op het dialoogvenster.

6.8       ICP overzicht

Bij leveringen van diensten en producten naar het buitenland moet naast de BTW aangifte ook vaak nog een ICP aangifte worden gedaan. Hierin moet een detaillijst worden aangeboden voor alle leveringen en diensten, inclusief de BTW nummers van de klanten. Met de menukeuze ICP aangifte wordt deze lijst gegenereerd.

 

In het overzicht worden van alle leveringen en diensten naar het buitenland getoond. Hiervoor worden alle posten uit het verkoopboek genomen die geboekt zijn op grootboekrekeningen waaraan een ICP soort gekoppeld is. Voor leveringen en diensten naar het buitenland moeten dus aparte grootboekrekeningen worden ingericht.

7         Import/Export

Onder de functie Import/Export staat momenteel alleen de optie exporteren systeembestand geactiveerd. U kunt deze optie gebruiken om een eigen back-up van de administratie te maken.